TIETOSUOJASELOSTE

Tolvanen Oy:n asiakasrekisteri soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa
henkilötietojen käsittelyssä. Seloste päivitetty 24.7.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tolvanen Oy (Y-tunnus: 0148682-3)
Osoite: Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puhelin: 044 551 4530
Sähköposti: asiakaspalvelu@tolvanen.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Pia Käki
Osoite: Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puhelin: 044 551 4530
Sähköposti asiakaspalvelu@tolvanen.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tolvanen Oy:n asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Laskutuksen ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Tolvanen Oy:n oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely
asiakaslaskutukseen ja asiakassuhteen hoitoon liittyvään toimintaan tai tutkimustoimintaan sekä
mainontaan ja markkinointiin.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakkailta tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Posti-/laskutusosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta tilauksen ja sopimuksen teon yhteydessä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ilman viranomaisen
määräystä. Tietoja luovutetaan tarvittaessa alihankkijoille liittyen esimerkiksi
laskutusprosessiin, missä tulostuspalvelu tulostaa paperilaskut ja verkkolaskutusoperaattori
lähettää verkkolaskut.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTYSAIKA

Koko henkilöstöllämme ja lukuumme toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus
liittyen kaikkiin asiakas- ja sidosryhmätietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin
tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot
asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään
edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on
lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä
kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa
oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän
ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja
allekirjoitettuna kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.